زشت باشد که شعر گوید کس

در وفات محمد علوی خواستم زد به نظم یک دو نفس
باز گفتم که در جهان پس از او زشت باشد که شعر گوید کس