دوبیتی

هست ایام عید و فصل بهار جشن جمشید و گردش گلزار
ای نگار بدیع وقت صبوح زود برخیز و راح روح بیار