نه مسلمانی و نه برهمنی

ای خروس ایچ ندانم چه کنی نه نکو فعلی و نه پاک تنی
سخت شوریده طریقی است ترا نه مسلمانی و نه برهمنی
طیلسان داری و در بانگ نماز به همه وقتی پیوسته کنی
مادر و دختر و خواهر که تراست زن شماری به همه چنگ زنی
طیلسان دار مذن نکند مادر و خواهر و دختر به زنی
دین زردشتی داری تو مگر؟ گشتی از دین رسول مدنی؟
با چنین مذهب و آیین که تراست ازدر کشتنی و بابزنی!