گفتم که تو مرا مرثیت کنی

گفتم تو مرا مرثیت کنی خویشان مرا تعزیت کنی
فرزند مرا چون برادران در هر هنری تربیت کنی
یابی به جهان عمر تا که قاف تا قاف پر از قافیت کنی
شاهان جهان را به مدح‌ها هر جنس بسی تهنیت کنی
جان را و روان را به فضل و عقل تیمار کشی تقویت کنی
اعمال خرد را ز طبع و دل ترتیب همی تمشیت کنی
میدان سخن را به نظم و نثر پر باره‌ی نیکو شیت کنی
در عالم دانش به سعی فهم طاعت همه بی‌معصیت کنی
کی بود گمانم کز این جهان بی‌زاد به رفتن نیت کنی