نداند حقیقت که من کیستم

چه کین است با من فلک را به دل؟ که هر روز یک غم کند بیستم
از این زیستن هیچ سودم نبود هوایی همی بیهده زیستم
اگر مهربانی بپرسد مرا چه گویم از این عمر بر چیستم؟
از آن طیره گشتم که بخت بدم بخندد بر من چو بگریستم
بدان حمل کردم که گردون همی نداند حقیقت که من کیستم