نه خفته نه بیدار نه دیوانه نه هشیار

معروف‌تر از من به جهان نیست خردمند پس بسته چراام به چنین جایی مجهول؟
نه خفته نه بیدار نه دیوانه نه هشیار نه مرده و نه زنده نه برکار و نه معزول!