گرمابه سه داشتم به لوهور

گرمابه سه داشتم به لوهور وین نزد همه کسی عیان است
امروز سه سال شد که مویم ماننده‌ی موی کافران است
بر تارک و گوش و گردن من گویی نمدتر گران است
از رنج دل اندکی بگفتم باقی همه در دلم نهان است
پاداشن من درین غم و رنج بر ایزد پاک غیبدان است