ناگه خروس روزی در باغ جست

ناگه خروس روزی در باغ جست در زیر شاخ گل شد و ساکن نشست
آن برگ گل که دارد بر سر بکند اندر دو ساق پایش دو خار جست
آن از پی جمالی بر سر بداشت و آن از پی سلاحی برپای بست