بر هیچ آدمی دل نامهربان نداشت

این عقل در یقین زمانه گمان نداشت کز عقل راز خویش زمانه نهان نداشت
در گیتی‌ای شگفت کران داشت هرچه داشت چون بنگرم عجایب گیتی کران نداشت
هرگونه چیز داشت جهان تا بنای داشت ملکی قوی چو ملک ملک ارسلان نداشت
پاینده باد ملکش و ملکی است ملک او که ایام نوبهار چنان بوستان نداشت
گشت آن زمان که ملکش موجود شد جهان دلشاد و هیچ شادی تا آن زمان نداشت
آن جود و عدل دارد سلطان که پیش از این آن جود و عدل، حاتم و نوشیروان نداشت
هنگام کر و فر وغا تاب زخم او شیر ژیان ندارد و پیل دمان نداشت
ای پادشاه عادل و سلطان گنج بخش هرگز جهان ملک چو تو قهرمان نداشت
امروز یاد خواهم کردن ز حسب حال یک داستان که دهر چنان داستان نداشت
بونصر پارسی ملکا جان به تو سپرد زیرا سزای مجلس عالی جز آن نداشت
جان داد در هوات که باقیت باد جان اندر خور ثنا جز آن پاک جان نداشت
جان‌های بندگان همه پیوند جان توست هر بنده جز برای تو جان و روان نداشت
آن شهم کاردان مبارز که مثل او این دهر یک مبارز و یک کاردان نداشت
مرد هنر سوار که یک باره از هنر اندر جهان نماند که او زیر ران نداشت
کس چون زبان او به فصاحت زبان ندید کس چون بیان او به لطافت بیان نداشت
او یافت صد کرامت اگر مدتی نیافت او داشت صد کفایت اگر سو زیان نداشت
اندیشه‌ی مصالح ملک تو داشتش و اندوه سو زیان و غم خانمان نداشت
در هرچه اوفتاد بد و نیک و بیش و کم او تاب داشت تاب سپهر کیان نداشت
شصت و سه بود عمرش چون عمر مصطفی افزون از این مقامی اندر جهان نداشت
آن ساعت وفات که پاینده باد شاه روی نیاز جز به سوی آسمان نداشت