در تهنیت جلوس سلطان محمد پس از سلطان محمود

تا به شاهی نشستی از پی تو هفت کشور همی‌شود هفتاد
خلق را قبله گشت خانه‌ی تو همچو زین پیش خانه‌ی نوشاد
پدر پیشبین تو به تو شاه بس قوی کرد ملک را بنیاد
ملک چون کشت گشت و تو باران این جهان چون عروس و تو داماد
چاکرانند بر در تو کنون برتر از طوس نوذر و کشواد
از پی تهنیت خلیفه به تو بفرستد کس، ار بنفرستاد
ای امیری که در زمانه‌ی تو نیست شد نام ز فتی و بیداد
کف به رادی گشاده، چشم به مهر دست دادت خدای با کف راد
زائر از تو به خرمی و طرب درم از تو به ناله و فریاد
تخت شاهی و پادشاهی و ملک بر تو و بر زمانه فرخ باد
چون پدر کامکار باش که تو پدر دیگری به رسم و نهاد
ماه خرداد بر تو فرخ باد آفرین باد بر مه خرداد