در مدح یمین الدولة سلطان محمود بن سبکتگین

تهنیت آوردن نزدیک تو از قبل مملکت ری خطاست
تهنیت گیتی گویم ترا زانکه همه گیتی چون ری تراست
گر چه نخواهد دل تو آن تست هرچه بر از خاک و فرود از سماست
دانم و از رای تو آگه شدم کاین ز توانگر دلی و از سخاست
هیچ ملک نیست در ایام تو کان ملکی نز تو مر او را عطاست
خانه‌ی بیدینان گیری همه راست خوی تو چو خوی انبیاست
تو چو سلیمانی و ری چون سبا حاجب تو آصف بن بر خیاست
نی نی این لفظ نیاید درست معنی این لفظ نه بر مقتضاست
آصف تختی ز سبا برگرفت تو ملکی کاو را صد چون سباست
معجزه‌ی دولت تست او و باز دولت تو معجزه‌ی مصطفاست
دولت و اقبال و بقای تو باد چندان کاین چرخ فلک را بقاست
گم باد از روی زمین آن کسی کو را مهر تو ز روی ریاست