در توکل

یاری از غیر حق نه از دینست حق «ایاک نستعین» اینست
گر تو این نکته را نمی‌دانی هر دم «الحمد» را چه میخوانی؟
عاشق دوست یاد نان نکند کز چنین دوست کس زیان نکند
چون توکل کنی، مگو از غیر رخ درو کن، بتاب رو از غیر
زمره‌ای از توکلند به رنج فرقه‌ای از کفایت اندر گنج
هر چه او داد غایت آن باشد شکر میکن، کفایت آن باشد
از توکل شوی ریاضت بین وز کفایت شوی ریاض نشین
آنکه ز اسباب در غرور افتد از توکل عظیم دور افتد
متوکل سبب یکی بیند متفرق در آن شکی بیند
ز تفرق مباش سرگردان به توکل بناز چون مردان
به اعتابش بساز و شور مکن سر او پیش غیر عور مکن
بکشی سر، پسنده کی باشی؟ نکشی بار، بنده کی باشی؟
خواجگی سر بسر جمال و خوشیست بندگی ابتهال و بار کشیست
تو چه دانی که سودت اندر چیست؟ نیکی و نیک بودت اندر چیست؟
گر چه دردت ز خشم و کینه‌ی اوست نه دوا نیزت از خزینه‌ی اوست؟
همه کس ره به کار خویش برد یار باید که یار خویش برد
تکیه بر خنجر و سپاه مکن جز به ایزد به کس پناه مکن
یارت او بس، به هر چه درمانی این سخن بشنو، ار مسلمانی
جز توکل مبر به راه دلیل از هدایت رفیق جوی و خلیل
از طهارت سلاح و مرکب ساز خود و جوشن ز طاعت و ز نماز