در ترک و تجرید

بی‌درم باش، ارت سرد نیست کاولین گام عاشقان اینست
این ده و باغ و بچه وزن تو غول راهند و غل گردن تو
غل و غولی چنین گذاشته به داشت چون بد بود، نداشته به
دل که وحدت سرای این راهست پاک دارش،که خلوت شاهست
روی دل جز در آن یگانه مکن مرغ دینی، هوای دانه مکن
در و دیوار در شمار تواند انجم و آسمان بکار تواند
با تو گویا زبان هر ذره که: به دنیا چنین مشو غره
ملک دین را تو راست میکن کار ملک دنیا به کاردان بگذار
چند ازین نیستی و این هستی؟ ازل اندر ابد زن و رستی
عاشقی، هم به تاب تیشه‌ی خود آتشی در فگن به بیشه‌ی خود
خرد را فسار و سوزن اندر جیب چون روی در سراچه‌ی لاریب؟
تا ترا از تو شیشه در بارست از تو تا دوست راه بسیارست
آشنایی طلب، ز دنیا فرد که درین بحر غوطه داند خورد
تا تو داری خبر ز هستی خود میل داری به بت‌پرستی خود
دیده بازت نشد به عالم نور زان به ظلمت فروشدستی دور
دیده بازت نشد به عالم غیب زان به ظلمت فرو نشستی و عیب
ره که باید به پای جان رفتن با خر و بار چون توان رفتن؟
تو دل خود چو ده خراب کنی که در سنگ و خاک آب کنی
خانه را در مکن، که در بندست وندرو زر منه، که زر گندست
نام زر چیست؟ جیفه‌ی مردار کی خورد جیفه جز سگ و کفتار