حکایت

ساده ترکی ز ده به شهر آمد پیش شیخی تمام بهر آمد
سفره‌ای چرب دید و حلقه‌ی ذکر در میان جست ترکمان بیفکر
خود مگو تا چگونه گوید و چند به سه شب مغز خویشتن برکند
روز چارم چو آش دیر آمد روستایی ز خرقه سیر آمد
گرچه تکرار ذکر گرمش کرد نتوانست شیخ نرمش کرد
خام بود آن مرید و بیرون جست راه صحرا گرفت و شیخ برست
تا بدانی که اندرین بازار نتوان داد هر کسی را بار
دل بی‌علم را نباشد راه بدر لا اله الا الله