حکایت

وزرا ملک را امینانند کار فرمای دولت اینانند
وزرایی، که مرکز جاهند آسمان قبول را ماهند
گر نسازند کار درویشان وزر باشد وزارت ایشان
خلق صد شهر گشته سر گردان در پی خواجه در بدر گردان
پی ایشان هزار دل در تست کام این بیدلان بباید جست
روی چندین هزار دل در تست کام این بیدلان بباید جست
کار ایشان به دست خویش بساز مرهم سینه‌های ریش بساز
خیر تاخیر بر نمی‌تابد خنک آنکس که خیر دریابد
چشم گیتی تویی، مرو در خواب فرصت از دست میرود، دریاب