در آثار علوی

پیش آن کو اثر شناس بود آن دگرها برین قیاس بود