در ظهور حیوان

باز چون در مزاج این ارکان متضاعف شد اعتدال و توان
قوت و حس و جنبش به مراد مدد روح رستنیها داد
جسم چون زین دو روح یاری یافت بر حیات و روش سواری یافت
حرکت کرد بر زمین چپ و راست رستنی خورد و خواب و راحت خواست
زین میان ماده گشت و نر پیدا وز پی ماده گشت نر شیدا
ماده و نر به هم چو جفت شدند در تمنای خیز و خفت شدند
تا ز تولیدشان جهان پر گشت کوه و صحرا و غار و وادی و دشت