در مضمون این کتاب

گول گشتت نباشد از چپ و راست بازیابی که منزل تو کجاست؟
دیده‌ی عبرتت گشاده شود دلت از نقش غیر ساده شود
تو به فتحی چنین شوی واصل و اوحدی را ثوابها حاصل
گر نشاید که عذر ما خواهی دولت خواجه از خدا خواهی