ضراعت در صورت قسم

به دل کعبه و به ناف زمین به کتاب و به جبرئیل امین
به حطیم و مقام و زمزم و رکن به سکون مجاوران دو سکن
به صفا و به مروه و عرفات به مه و مهر و فرش و کرسی و ذات
که مکن زان در اوحدی را دور یارمندیش کن ز عالم نور
گر گناهش نهفته شدن یا فاش نیست اندیشه این تو او را باش
زین گرانجانی و سبک پایی هیچ غم نیست گر تو او رایی
تو به تقصیر طاعتش منگر به قصور بضاعتش منگر
ز کرم یک نظر به کارش کن در دو گیتی بزرگوارش کن