جواب به سال دوم

کسی مرد تمام است کز تمامی کند با خواجگی کار غلامی
پس آنگاهی که ببرید او مسافت نهد حق بر سرش تاج خلافت
بقایی یابد او بعد از فنا باز رود ز انجام ره دیگر به آغاز
شریعت را شعار خویش سازد طریقت را دثار خویش سازد
حقیقت خود مقام ذات او دان شده جامع میان کفر و ایمان
به اخلاق حمیده گشته موصوف به علم و زهد و تقوی بوده معروف
همه با او ولی او از همه دور به زیر قبه‌های ستر مستور