تمثیل در بیان مقام نبوت و ولایت

نبی چون آفتاب آمد ولی ماه مقابل گردد اندر «لی مع‌الله»
نبوت در کمال خویش صافی است ولایت اندر او پیدا نه مخفی است
ولایت در ولی پوشیده باید ولی اندر نبی پیدا نماید
ولی از پیروی چون همدم آمد نبی را در ولایت محرم آمد
ز «ان کنتم تحبون» یابد او راه به خلوتخانه‌ی «یحببکم الله»
در آن خلوت‌سرا محبوب گردد به حق یکبارگی مجذوب گردد
بود تابع ولی از روی معنی بود عابد ولی در کوی معنی
ولی آنگه رسد کارش به اتمام که با آغاز گردد باز از انجام