سال از احوال سالک و نشانهای مرد کامل

مسافر چون بود رهرو کدام است که را گویم که او مرد تمام است