سال از ماهیت من

که باشم من مرا از من خبر کن چه معنی دارد اندر خود سفر کن