سال در موضوع فکرت

کدامین فکر ما را شرط راه است چرا گه طاعت و گاهی گناه است