سال در ماهیت فکرت

نخست از فکر خویشم در تحیر چه چیز است آن که خوانندش تفکر
چه بود آغاز فکرت را نشانی سرانجام تفکر را چه خوانی