امروز خدایگان عالم

امروز خدایگان عالم بر فرق نهاد تاج « لولاک »
امروز شنید گوش خاتم « لولاک لما خلقت الافلاک »
امروز ز شرق اسم اعظم مهر ازلی بتافت بر خاک
امروز از این خجسته مقدم ارکان وجود شد مشید

امروز خدای با جهان کرد لطفی که نکرده بود هرگز
نوری که مشیتش نهان کرد امروز پدید گشت و بارز
آورد و مربی جهان کرد یک تن را با هزار معجز
پیغمبر آخرالزمان کرد نوری که قدیم بود و بی‌حد

ای حکمت تو مربی کون! وی از تو وجود هرچه کائن!
ای تربیتت زمانه را عون! وی خلقت دهر را معاون!
بی‌روی تو گشته حق به صد لون با شرع تو گشته دین مباین
بر ملت توست ذلت و هون ای ظل تو بر زمانه ممتد!

حرمت ز مزار و مسجد ما بردند معاندین دین، پاک
پوشیده رخ معابد ما از غفلت و جهل، خاک و خاشاک
جز سفسطه نیست عاید ما کاوهام گرفته جای ادراک
ابلیس شده است هادی ما ما گشته به قید او مقید