دوشینه ز رنج دهر بدخواه

دوشینه ز رنج دهر بدخواه رفتم سوی بوستان نهانی
تا وارهم از خمار جانکاه در لطف و هوای بوستانی
دیدم گلهای نغز و دلخواه خندان ز طراوت جوانی
مرغان لطیف‌طبع آگاه نالان به نوای باستانی
بر آتش روی گل شبانگاه هر یک سرگرم زندخوانی
من بی‌خبرانه رفتم از راه از آن نغمات آسمانی
با خود گفتم به ناله و آه کای رانده ز عالم معانی!
با بال ضعیف و پر کوتاه پرواز بلند کی توانی؟»
بودم در این سخن که ناگاه مرغی به زبان بی‌زبانی
این مژده به گوش من رسانید «کز رحمت حق مباش نومید»

گر از ستم سپهر کین‌توز یک چند بهار ما خزان شد
وز کید مصاحب بدآموز چوپان بر گله سرگران شد
روزی دو سه، آتش جهانسوز در خرمن ملک میهمان شد
خونهای شریف پاک، هر روز بر خاک منازعت روان شد
وآن قصه زشت حیرت‌اندوز سرمایه‌ی عبرت جهان شد
امروز به فر بخت فیروز دلهای فسرده شادمان شد
از فر مجاهدان بهروز آن را که دل تو خواست آن شد
وز تابش مهر عالم‌افروز ایران فردوس جاودان شد
شد شامش روز و روز نوروز زین بهتر نیز می‌توان شد
روزی دو سه صبرکن به امید از رحمت حق مباش نومید