گریختن ارجاسپ از کارزار

چو باز آورید آن گرانمایه کین بر اسپ زریری برافگند زین
خرامید تازان به آوردگاه به سه بهره کرد آن کیانی سپاه
از آن سه یکی را به بستور داد پس آن سپهدار فرخ نژاد
دگر بهره را بر برادر سپرد بزرگان ایران و مردان گرد
سیم بهره را سوی خود باز داشت که چون ابر غرنده آواز داشت
چو بستور فرخنده و پاک تن دگر فرش آورد شمشیر زن
به هم ایستادند از پیش اوی که لشکر شکستن بدی کیش اوی
همیدون ببستند پیمان برین که گر تیغ دشمن بدرد زمین
نگردیم یک تن ازین جنگ باز نداریم زین بدکنان چنگ باز
بر اسپان بکردند تنگ استوار برفتند یکدل سوی کارزار
چو ایشان فگندند اسپ از میان گوان و جوانان ایرانیان
بهم جمله از جای برخاستند جهان را به جوشن بیاراستند
ازیشان بکشتند چندان سپاه کز آن تنگ شد جای آوردگاه
چنان خون همی رفت بر کوه و دشت کز آن آسیاها به خون بر بگشت
چو ارجاسپ آن دید کامدش پیش ابا نامداران و مردان خویش
گو گردکش نیزه اندر نهاد بر آن گردگیران یبغونژاد
همی دوختشان سینه‌ها باز پشت چنان تا همه سرکشان را بکشت
چو دانست خاقان که ماندند بس نیارد شدن پیش او هیچ کس
سپه جنب جنبان شد و کار گشت همی بود تا روز اندر گذشت
همانگاه اندر گریغ اوفتاد بشد رویش اندر بیابان نهاد