قصیده

بتا تا زار چون تو دلبرستم بتن عود و بسینه مجمرستم
اگر جز مهر تو اندر دلم بی به هفتاد و دو ملت کافرستم
اگر روزی دو صد بارت بوینم همی مشتاق بار دیگرستم
فراق لاله رویان سوته دیلم وز ایشان در رگ جان نشترستم
منم آن شاخه بر نخل محبت که حسرت سایه و محنت برستم
نه کار آخرت کردم نه دنیا یکی بی سایه نخل بی‌برستم
نه خور نه خواب بیتو گویی به پیکر هر سر مو خنجرستم
جدا از تو به حور و خلد و طوبی اگر خورسند گردم کافرستم
چو شمعم گر سراندازند صدبار فروزنده‌تر و روشن ترستم
مرا از آتش دوزخ چه غم بی که دوزخ جزوی از خاکسترستم
سمندر وش میان آتش هجر پریشان مرغ بی‌بال و پرستم
درین دیرم چنان مظلوم و مغموم چو طفل بی پدر بی مادرستم
نمی‌گیرد کسم هرگز به چیزی درین عالم ز هر کس کمترستم
بیک ناله بسوجم هر دو عالم که از سوز جگر خنیاگرستم
ببالینم همه الماس سوده همه خار و خسک در بسترستم
مثال کافرم در مومنستان چو ممن در میان کافرستم
همه سوجم همه سوجم همه سوج بگرمی چون فروزان اخگرستم
رخ تو آفتاب و مو چو حربا و یا پژمان گل نیلوفرستم
بملک عشق روح بی‌نشانم بشهر دل یکی صورت پرستم
رخش تا کرده در دل جلوه از مهر بخوبی آفتاب خاورستم