غزل

دلا در عشق تو صد دفترستم که صد دفتر ز کونین ازبرستم
منم آن بلبل گل ناشکفته که آذر در ته خاکسترستم
دلم سوجه ز غصه وربریجه جفای دوست را خواهان ترستم
مو آن عودم میان آتشستان که این نه آسمانها مجمرستم
شد از نیل غم و ماتم دلم خون بچهره خوشتر از نیلوفرستم
درین آلاله در کویش چو گلخن بداغ دل چو سوزان اخگرستم
نه زورستم که با دشمن ستیزم نه بهر دوستان سیم و زرستم
ز دوران گرچه پر بی جام عیشم ولی بی دوست خونین ساغرستم
چرم دایم درین مرز و درین کشت که مرغ خوگر باغ و برستم
منم طاهر که از عشق نکویان دلی لبریز خون اندر برستم