در مدح بلقیس زمان بریخان خانم صبیه‌ی شاه طهماسب صفوی

دی قاصدی به کلبه‌ی این ناتوان رسید کز مقدمش هزار بشارت به جان رسید
از مژده‌ای که فهم شد از دلنوازیش دل را نوید خرمی جاودان رسید
گردی که سرمه‌ی‌وش زره‌ی خود به من رساند آسایشی به دیده‌ی بی‌خواب از آن رسید
عطری که چون عنبر بر اطراف من فشاند از جنبش نسیم بهر بوستان رسید
شهدی که از عبارت شیرین به دل چشاند ذوقش به جان زیاده ز حد بیان رسید
حرفی که ساخت گوش زدم در ازای آن از من هزار شکر به گوش جهان رسید
حرفش چه بود این که ایا همنشین غم برخیز هان که تیر دعا بر نشان رسید
از بر لباس غصه بیفکن که بهر تو تشریف خاص شمسه گردون مکان رسید
بلقیس کامکار پریخان که حکم او تا پای تخت رابعه‌ی آسمان رسید
مسجود بر و بحر که فرسود سده‌اش بس کز ادب بر آن سر سلطان و خان رسید
در موکبش به حاشیه‌ی کهترین سوار دوش هزار خسرو خسرو نشان رسید
در محفلش به حاشیه کمترین جدار روی مزار قدسی عرش آشیان رسید
هرگه که داد عرض سپه طول و عرض او چون نور آفتاب کران تا کران رسید
هرجا کشید خوان کرم فیض عام آن چون رزق کاینات جهان تا جهان رسید
امداد هرکه کرد برای وی از سراب صد چشمه‌ی حیات چو صرصر دوان رسید
اقبال هرکه خواست به پای خود از پیش سیلاب سان ذخیره در یاوکان رسید
ابر عطای او ز کدامین محیط خاست آثار فیض او ز کدامین زمان رسید
نخل نوال او ز کدامین ریاض است کز وی بر حیات به پیر و جوان رسید
توقیعی از عطیه‌ی او بر کنار داشت هر جا برات بخشش روزی رسان رسید
زنجیر عدل او چو در آفاق بسته شد صد چشم بر عدالت نوشیروان رسید