بهاء الحق و الدین طاب مثواه

بهاء الحق و الدین طاب مثواه امام سنت و شیخ جماعت
چو می‌رفت از جهان این بیت می‌خواند بر اهل فضل و ارباب براعت
به طاعت قرب ایزد می‌توان یافت قدم در نه گرت هست استطاعت
بدین دستور تاریخ وفاتش برون آر از حروف قرب طاعت