روح القدس آن سروش فرخ

روح القدس آن سروش فرخ بر قبه‌ی طارم زبرجد
می‌گفت سحر گهی که یا رب در دولت و حشمت مخلد
بر مسند خسروی بماناد منصور مظفر محمد