خوش خلعتی است جسم ولی استوار نیست

خوش خلعتی است جسم ولی استوار نیست خوش حالتی است عمر ولی پایدار نیست
خوش منزلی است عرصه‌ی روی زمین دریغ کانجا مجال عیش و مقام قرار نیست
دل در جهان مبند که کس را ازین عروس جز آب دیده خون جگر در کنار نیست
غره مشو ز جاه مجازی به اعتبار کاین جاه را به نزد خدا اعتبار نیست
زنهار اختیار مکن بهر منزلی کانجا بدست هیچکس اختیار نیست