لولو خوشاب من از چنگ شد یکبارگی

لولو خوشاب من از چنگ شد یکبارگی لاله‌ی سیراب من بی‌رنگ شد یکبارگی
دلبری را من به چنگ آورده بودم در جهان ای دریغا دلبرم کز چنگ شد یکبارگی
جنگها بودی میان ما و گاهی آشتی آشتی این بار الحق جنگ شد یکبارگی
بود نام و ننگ ما را پیش ازین هر جایگاه این بتر کامروز نامم ننگ شد یکبارگی
با رخ و اشکی چو زر سیماب و من چون موم نرم کز دل چون سنگ آن بت سنگ شد یکبارگی
این جهان روشن اندر هجر آن زیبا پسر بر سنایی تیره گشت و تنگ شد یکبارگی