ایضا

این ساعی اگرچه باشد از حسن قلیل بی‌دانائی و راه علم و تحصیل
در هر فنش دلا نه از اهل جهان دانند به لاف مهر شاه اسمعیل