در تهنیت عید و مدح سلطان مسعود غزنوی

نوروز بزرگم بزن ای مطرب، امروز زیرا که بود نوبت نوروز به نوروز
برزن غزلی، نغز و دل‌انگیز و دل‌افروز ور نیست ترا بشنو و از مرغ بیاموز
کاین فاخته زین گوز و دگر فاخته زان گوز بر قافیه‌ی خوب همی‌خواند اشعار

کبکان دری غالیه در چشم کشیدند سروان سهی عبقری سبز خریدند
بادام بنان مقنعه بر سر بدریدند شاه اسپرمان چینی در زلف کشیدند
طوطی بچگان را سلب سبز بریدند شلوارک با پایچه‌های طبریوار

کبکان بی‌آزار که بر کوه بلندند بی‌قهقهه یک بار ندیدم که بخندند
جز خاربنان جایگه خود نپسندند بر پهلو از این نیمه ، بدان نیمه بگردند
هر ساعتکی سینه به منقار برندند چون جزع پر سینه و چون بسد منقار

شبگیر ز گل فاختگان بانگ برآرند گوییکه سحرگاه همی خواب گزارند
ماه سه شبه از بر گردن بنگارند از غالیه، بی‌آنکه همی غالیه دارند
صدبار به روزی در، پرها بشمارند چون نیم دبیری که غلط کرده به اشمار

چون آهوکان سم بنهند و بگرازند گویی که همه مهره‌ی نرد شبه بازند
آن گردن مخروط هر آنگه که بیازند دو گوشه‌ی شیزین کمانی بطرازند
چون گردن سیمین طرازی بفرازند بر فرق سر و تیر بر از شیز به دیدار

هر ساعتکی بط سخنی چند بگوید در آب جهد جامه دگر بار بشوید
در آب کند گردن و در آب بروید گوییکه همی چیزی در آب بجوید
چون سینه بجنباند و یک لخت بپوید از هر سر پرش بجهد لل شهوار

دراج کند گرد گیازار تکاپوی از غالیه عجمی بزده بر سر هر موی
هزمان بکند بانگ نمازی به لب جوی در سجده رود خیری با لاله‌ی خودروی