به فال نیک و به روز مبارک شنبد

به فال نیک و به روز مبارک شنبد نبیذگیر و مده روزگار نیک به بد
به دین موسی امروز خوشترست نبیذ بخور موافقتش را نبیذ نو شنبد
اگر توانی یکشنبد از صبوحی کن کجا صبوحی نیکو بود به یکشنبد
طریق و مذهب عیسی به باده‌ی خوش ناب نگاهدار و مزن بخت خویش را به لگد
به روزگار دوشنبد نبیذ خور به نشاط به رسم موبد پیشین و موبدان موبد
بگیر روز سه‌شنبد به دست باده‌ی ناب بخور که خوب بود عیش روز سه شنبد
چهارشنبه که روز بلاست باده بخور به ساتگینی می‌خور به عافیت گذرد
به پنجشنبه که روز خمار می زدگیست چو تلخ باده خوری راحتت فزاید خود
پس از نماز دگر روزگار آدینه نبیذ خور که گناهان عفو کند ایزد