این قصر خجسته که بنا کرده‌ای امسال

این قصر خجسته که بنا کرده‌ای امسال با غرفه‌ی فردوس به فردوس قرینست
همچون حرمش طالع سعدست و مبارک همچون ارمش نقش مهنا و گزینست
چون قدر تو عالی و چو روی تو گشاده چون عهد تو نیکو و چو حلم تو رزینست
چوبش همه از صندل و از عود قماری سنگش همه از گوهر و یاقوت ثمینست
آبش همه از کوثر و از چشمه‌ی حیوان خاکش همه از عنبر و کافور عجینست