چرخست ولیکن نه درو طالع نحسست

چرخست ولیکن نه درو طالع نحسست خلدست ولیکن نه درو جوی عقارست
چون ابروی معشوقان با طاق و رواقست چون روی پریرویان با رنگ و نگارست
بازیگه شمس و قمر و ببر و هزبرست منزلگه جود و کرم و حلم و وقارست
از روی سلاطینش هر روز بساطست وز بوسه‌ی شاهانش هر روز نثارست