در نصیحت

ای دل ز اهل و اولاد دیگر مکش ملامه در شهر خویش بنشین بالخیر والسلامه
آن قوم بی‌کرم را یک بار آزمودی « من جرب المجرب حلت به الندامه »