در وصف ایوان سلطانی گوید

چه خوش باشد در این فرخنده ایوان نشان افزودن و مجلس نهادن
به یاد بزم سلطان جوانبخت نشستن شاد و داد عیش دادن
چو من دل درمی و معشوق بستن به روی دوستان در بر گشادن