در وصف معشوقه گوید

زهی لعل لب نازک میانت مراد دیده‌ی باریک بینان
غم عشقت به هشیاری و مستی مراد دیده‌ی خلوت نشینان