در تعریض

آنکه گردون فراشت و انجم کرد عقل و روح آفرید و مردم کرد
رشته‌ی کاینات در هم بست پس سر رشته در میان گم کرد