در کنایه به کسی

در علم حساب ار زانک رای تو تبه باشد بر کس چه نهی تهمت کس را چه گنه باشد
سهو است ترا ای جان اندیشه از این به کن نون را صد و شش خوانی لیکن صدوده باشد