در مدح عمیدالملک وزیر

علی‌الصباح که سلطان چرخ آینه فام زدود آینه‌ی آسمان ز زنگ ظلام
صفای صبح دل صادقان به جوش آمد فروغ عکس شفق برد بر فلک اعلام
به دست خسرو خاور فتاد ملک حبش ز شاه روم هزیمت گرفت لشگر شام
هر آن متاع که شب را ز مشگ و عنبر بود به زر پخته به دل کرد صبح نقره ستام
به گوش هوش من آمد خروش نوبت شاه ز توبه خانه‌ی تنهائی آمده بر بام
به سوی گلشن کروبیان نظر کردم ضمیر روشن و دل صافی و طبیعت رام
چنان نمود مرا وضع چرخ و شکل نجوم که خیمه‌ایست پر از لعبتان سیم‌اندام
گذشتم از بر شش دیر و قلعه‌ای دیدم یکی برهمن دانا در او گرفته مقام
به زیر دست وی اندر خجسته دیداری که مینمود به هر کس ره حلال و حرام
گشاده زهره‌ی زهرا به ناز چهره‌ی سعد به دوستی نظر افکنده سوی او بهرام
چو من به فکر فرو رفته و روان کرده دبیر چرخ به مدح خدایگان اقلام
عنان به خطه‌ی مغرب کشیده ماه تمام نموده عارض نورانی از نقاب غمام
دمیده شعله‌ی مهر آنچنان که پنداری زمانه تیغ زراندود میکشد ز نیام
ز بس تجلی نور آنزمان ندانستم که آفتاب کدامست و روی خواجه کدام
جهان فضل و کرم رکن دین عمیدالملک وزیر شاه نشان خواجه‌ی سپهر غلام
قضا شکوه قدر حمله‌ی ستاره حشر زحل محل فلک قدر آفتاب انعام
فلک ز تمشیت اوست در مسیر و مدار زمین ز معدلت اوست با قرار و قوام
جناب عالی او ملجا وضیع و شریف حریم درگه او کعبه‌ی خواص و عام
ز تاب حمله‌ی او گاه کینه سست شود دم نهنگ و دل پیر و پنجه‌ی ضرغام
زهی وجود شریف تو مظهر الطاف زهی ضمیر منیر تو مهبط الهام