در مدح شاه شیخ ابواسحاق و تهنیت وزارت رکن‌الدین عمیدالملک

شد ملک فارس باز به تایید کردگار خوشتر ز صحن جنت و خرمتر از بهار
دولت فکند سایه بر اطراف این مقام اقبال کرد باز بر این مملکت گذار
سیمرغ ز آشیان عنایت ز اوج قدس بگشاد شاهبال سعادت بر این دیار
باز آمد از نسایم و الطاف ایزدی در بوستان دهر گل خرمی به بار
جانهای غم‌پرست کنون گشت شادمان دلهای ناامید کنون شد امیدوار
کز سایه‌ی عنایت سلطان تاج‌بخش شاه عدو شکار جهانگیر کامکار
جمشید عهد خسرو گیتی جمال دین «آن بیش ز آفرینش و کم ز آفریدگار
تشریف یافت صدر وزارت به فال سعد از سایه‌ی مبارک مخدوم نامدار
خورشید آسمان وزارت عمید ملک آن تا هزار جد و پدر شاه و شهریار
ای مشتری عطیت و ناهید خاصیت وی آسمان مهابت خورشید اقتدار
ای عنصر تو زبده‌ی محصول کاینات وی ذات تو نتیجه‌ی الطاف کردگار
ابری به گاه بخشش و کانی به گاه جود بحری به گاه کوشش و کوهی گه وقار
کلک تو مسرعیست که هردم هزار بار تا ملک چین بتازد و تا حد زنگبار
این ابر را که فیض به هر کس همی رسد اسمیست او ز بحر بنان تو مستعار
نه ابر را کجا و بنان تو از کجا کان قطره‌ای دو بخشد و این در شاهوار
شاها در این میان غزلی درج میکنم تا باشد این طریقه ز داعیت یادگار
گل باز جلوه کرد بر اطراف جویبار ای ترک نازنین من ای رشگ نوبهار
از خانه دور شو که کنون خانه دوزخست خرگاه ساز کن که بهشتست مرغزار
با غنچه شو مصاحب و با یاسمن نشین با ارغوان طرب کن و با لاله می گسار
گل ریز و مطربان بنشان انجمن بساز یا توق خواه شیره بنه چرغتو بیار