در مدح خواجه رکن‌الدین عمیدالملک

حلقه‌ی چاکری تست که دارد مه نو کمر بندگی تست که جوزا دارد
راستی خواجه در این عهد ترا شاید گفت که زجودت همه کس عیش مهنا دارد
گه گهی تربیتی از سر اشفاق و کرم بنده از خدمت مخدوم تمنی دارد
می‌نواز از سر انعام دعاگویان را که دعاهای به اخلاص اثرها دارد
تا ابد در دو جهان نام نکو کسب کند هر مربی که چو من بنده مربی دارد
دایما کامروا باش و به شادی گذران که جهانی به جناب تو تولی دارد