ایضا در مدح همو

خجسته کلک تو دایم ز بحر جود و کرم برای گوش امل در شاهوار آرد
همه ثنای تو گویند هر زمان کامروز متاع شعر به بازار روزگار آرد
دعا به پیش تو آرم که هرکسی تحفه به قدر طاقت و امکان و اقتدار آرد
تو پایدار بمان تا ابد که بخت ترا زمانه مژده‌ی اقبال پایدار آرد