ایضا در مدح همو گوید

به بندگی تو هر کو نگه کند ننگش ز نام رستم و اسفندیار میید
ز گفته‌های کسان عرض میکنم بیتی که عرض کردنش اینجا به کار می‌آید
ز عمر برخور و دل را نوید شادی ده که بوی دولتت از روزگار میید
هزار سال بمان کامران که دولت تو بدانچه رای کنی کامکار میید