در مدح جلال‌الدین شاه شجاع مظفری

از جور روزگار ننالد دگر عبید او را چو بخت نیک بر این آستان فکند
در موج خیز لجه‌ی غم غرقه گشته بود لطف تواش به ساحل امن و امان فکند
جاوید باد مدت عمرت که روزگار طرح اساس دولت تو جاودان فکند